Abonnementsvilkår

 1. Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” eller downloade og angive dine oplysninger på appen eller registreringsformularen ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem Surfway, CVR-nummer 43619993, Gammel Køge landevej 150
  2500 Valby (herefter “Surfway”) og kunden herefter “Kunden”).
 2. Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.
 3. Administrations bureauer og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.
 4. Abonnementet træder i kraft ved 30 dage efter registrering og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.
 5. Første fakturerings periode løber 30 dage fra bestillings datoen til slutning af ny måned. Herefter faktureres månedlige forud, medmindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt
 6. Udført betalinger kan ikke refunderes medmindre Surfway vurdere en fejl eller undtagelse af specifikke
 7. Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusive adgang til at anvende administration portalen Surfway og valgte tillæg moduler (herefter under et “Applikationen”), der stilles til rådighed online som “software as a service”. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.
 8. Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Applikationen til ydelser, brugere, tillæg moduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil kunden selv aktiver og betale for abonnementet de ønsker sig, og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.
 9. I selve Applikationen eller på Surfway hjemmeside findes en oversigt over abonnements type og valgte tillæg moduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillæg moduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.
 10. Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.
 11. Administrations bureauer og lignende, der anvender administratormodulet på vegne af egne kunder, må kun anvende dette modul selv og modulet må ikke gøres tilgængeligt for disses kunder. Såfremt dette sker, vil det blive anset som en væsentlig misligholdelse.
 12. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens logindetaljer.
 13. Med undtagelse af det, der fremgår af 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.
 14. Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Surfway navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.
 15. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
 16. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Surfway forinden har ophævet abonnementet.
 17. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Surfway.
 18. De til enhver tid gældende priser kan findes på Surfway’s hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnements typer og tillæg moduler. Alle priser er ekskl. moms.
 19. Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillæg moduler til udgangen af måned (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).
 20. Surfway kan opsige abonnementet med 30 dages varsel til udløbet af et måned, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.
 21. Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden uploader og behandler i Applikationen, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Som ”Databehandlingsaftale” til disse Vilkår har parterne indgået en databehandleraftale (herefter “Databehandleraftale”), hvortil der henvises for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af persondata.
 22. Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere medarbejderliste, samt øverige data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal Surfway, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.
 23. Surfway forbeholder sig ret til at slette Kundens data 60 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Surfway har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.
 24. Surfway er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af tjenesten.
 25. Surfway kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Surfway’s vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give myndigheder adgang til Kundes data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.
 26. Surfway tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Surfway’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Surfway fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.
 27. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Surfway i at genskabe normal drift hurtigst muligt.
 28. Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.
 29. Surfway er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Surfway er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.
 30. Surfway fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.
 31. Surfway er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Surfway kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Surfway ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.
 32. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Surfway’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 30 dage før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimum DKK 5.000. Kunden påtager sig at friholde Surfway for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.
 33. Kunden accepterer at skadesløsholde Surfway mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.
 34. For så vidt angår behandling af personoplysninger, som Kunden anvender som dataansvarlig i Applikationen gælder Databehandleraftalens bestemmelser imellem Surfway og Kunden. For så vidt angår Surfway’s behandling af personoplysninger henvises til Privacy Statement.
 35. Surfway har tavshedspligt om alle informationer, Surfway måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Surfway har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Surfway er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.
 36. I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Surfway, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Surfway’s behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Surfway for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse
 37. Surfway er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Surfway’s hjemmeside. Surfway tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.
 38. Disse Vilkår er gyldige fra 1. Januar 2019 og erstatter tidligere vilkår.